top of page

Het Beleid

Met het beoefenen van korfbal willen wij in Oss en omgeving DE sportvereniging zijn voor en door iedereen, actief, vooruitstrevend en open.

Kernwaarden

Toegankelijkheid

Iedereen is welkom, sociale veiligheid, aandacht en plek voor iedereen. Iedereen kan en mag hier sporten op zijn of haar eigen niveau. We gaan respectvol met elkaar om en Fairplay staat bij ons hoog in het vaandel.

Verbinding

Korfbal is verbindende factor, samen zijn, positieve sfeer, vrijwillig, bereidheid, nevenactiviteiten, betrokkenheid, eenzelfde doel binnen de club, verbondenheid, maatschappelijke betrokkenheid, open communicatie, eenheid.

Ontwikkeling

Begeleiding en opleiding met als doel resultaten (technische ontwikkeling), sociale ontwikkeling, innovatief, duurzaam,  initiatiefrijk, vitaal (sociaal/sportief), kwaliteit, kwantiteit, faciliteiten.

Plezier

Succesbeleving, sportbeleving, korfbalbeleving, spelplezier, positiviteit, samenzijn, activiteiten op sportief- en sociaal vlak, waardering.

Doelen

Wij hebben als hoofddoel om de korfbalsport te beoefenen en te bevorderen.

Wij streven ernaar om de sportieve belangen van onze leden te behartigen. Dit doen we door:

 • Korfbal als sport op een zo breed mogelijk terrein bevorderen en binnen de vereniging propageren, en daarmee een dusdanig klimaat scheppen dat ze bijdraagt tot een gezonde vrijetijdsbesteding. 

 • Een sportbeleving bieden waarbij prestatiegerichtheid op een positieve, stimulerende manier wordt aangeboden. Wij hebben oog voor het opbouwen van korfbalkwaliteit, maar nooit ten koste van het plezier dat leden in de sportbeoefening behoren te beleven. 

 • Een gezellige, hechte vereniging te zijn waar iedereen zich welkom voelt

Statuten & Huishoudelijk reglement

AR-Leden

GEDRAGSREGELS KV DOT Oss

DOT-Oss Huishoudelijk Reglement 2017 juni

Statuten_dato_17042012

Kledingreglement

Alcoholbeleid bij DOT Oss

Naar aanleiding van vragen op de laatste Algemene Leden Vergadering omtrent onduidelijkheid van hoe we hier bij DOT precies mee om (moeten) gaan hebben we als bestuur beloofd hierop terug te komen met duidelijke regels. Afgelopen jaren was het soms onduidelijk wanneer wel en wanneer geen alcoholhoudende dranken mogen worden geschonken wat soms tot discussies heeft geleid.

Het volgende is besloten

We zullen uiteraard de geldende wettelijke regels hanteren dus personen vanaf 18 jaar mag men alcoholische dranken schenken. Daarnaast zullen we geen tijden met een schenkverbod voor alcoholische dranken meer hanteren,

er mag dus tijdens jeugdwedstrijden en activiteiten ook volgens de wettelijke regels geschonken worden. Ook in de “gedragsregels” zoals we die bij DOT kennen en die tijdens een eerdere ALV zijn besproken zijn de normen en waarden die we graag binnen DOT willen hanteren vastgelegd. Deze zijn ook op onze website te vinden en te downloaden. Wij hopen dan ook dat een ieder verstandig omgaat met het nuttigen van alcohol en we zijn met zijn allen ook verantwoordelijk voor het gedrag van jezelf en alle andere leden. Spreek elkaar aan op wangedrag en wij als bestuur zullen dan ook de afgesproken regels en eventuele maatregelen naleven.

We willen graag 2 regels nogmaals benadrukken

 • Geen glaswerk in de kleedkamers.

 • Consumpties drinken buiten op het terras mag uiteraard maar absoluut geen drankgebruik aan de afrastering rondom het veld, dit is trouwens ook niet toegestaan volgens de regels van de korfbalbond.

We hopen dat hiermee de regels weer duidelijk zijn afgesproken. Er is tenslotte ook nog nooit wat voorgevallen dus laten we met zijn allen zorgen dat we de gezellige vereniging blijven die we zijn.

De spelregels voor de club

Op het commissie-overleg in februari 2012 zijn een aantal zaken besproken m.b.t. het verplichte takenschema en we zullen dan ook proberen ons daar zoveel mogelijk aan te houden:

 • Jeugdtrainers minder indelen aangezien zij al vele uren bezig zijn voor jeugd en vereniging.

 • Het aantal uren dat je achtereen wordt ingedeeld voor bardienst of zaalwacht proberen te beperken tot 3 a 4 uur, de meeste leden hebben liever later nog een taak dan dat ze 5 tot 6 uur op 1 dag worden ingedeeld.

 • Proberen zo snel mogelijk het schema klaar te hebben en te publiceren zodat eenieder op tijd is geïnformeerd.

 • Indien mogelijk de eerste 3/4 weken in conceptvorm uitbrengen.

Spelregels verplichte taken voor alle junioren en senioren

Zoals we allen weten bestaan er binnen DOT Oss geen betaalde krachten, alle bestuur- en commissiefuncties worden op vrijwillige basis uitgevoerd. Deze vrijwilligers staan klaar voor alle andere leden om het reilen en zeilen van onze vereniging zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook degenen die het takenschema maken zijn vrijwilligers, zij offeren een aantal avonden op om een zo goed mogelijk schema samen te stellen wat niet altijd een eenvoudig werkje is.

 

Als het schema klaar is, is hun werk gedaan, daarna is het aan de leden om de taken uit te voeren en onderling te ruilen als men op de ingedeelde datum niet kan. Afschrijven bij de samenstellers van het schema of bij bestuursleden is dus niet mogelijk.

 • Je bent zelf verantwoordelijk om in het takenschema te kijken wanneer je een bepaalde taak moet uitvoeren.

 • Je kan je bij niemand afmelden, je moet zelf voor vervanging zorgen maar je blijft wel zelf verantwoordelijk, komt je vervanger niet opdagen dan heb je alsnog pech.

 • Leden die vrijwillige taken voor de club uitvoeren krijgen korting op hun verplichte taken op het takenschema. Bestuursleden en trainers/coaches zijn volledige vrijgesteld van deze verplichte taken.

 • Verzuim je jouw taak dan staat daar een sanctie (de boeteregeling) voor:

  • Bij een eerste verzuim krijg je een 'gele kaart' met bijbehorende boete (ter hoogte van tarief KVKV ). Omdat wij onze leden willen aanmoedigen om verzuimde taken op te vangen, zal de helft van de boete als beloning worden gegeven aan het lid die de verzuimde taak overneemt.

  • Bij een tweede verzuim volgt wederom een gele kaart, dus wederom een boete met dezelfde beloning voor degene die de verzuimde taak overneemt. Daarnaast ontvangt het verzuimende lid een schorsing voor een thuiswedstrijd (2 keer geel is rood). Het bestuur bepaalt wanneer deze schorsing wordt uitgezeten.

Voor Het takenschema klik hier

bottom of page